历史之家--历史资料最全的历史吧
五代十国皇帝清朝皇帝宋朝皇帝秦朝皇帝春秋战国皇帝汉朝皇帝金朝皇帝元朝皇帝北魏皇帝
历史之家 > 历史人物 > 中国历史人物 > 还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

时间 : 2017-11-14 14:35
来源 : 历史之家

文章简介: 嘉庆四年,太上皇乾隆崩逝第三天,嘉庆帝便下令逮捕和珅,查抄和府。作为史上第一贪,和珅掌权三十多年敛财多达11亿两白银,清政府当时年收入也不过七千多万量白银。和珅能够贪

jiāqìngnián,tàishànghuángqiánlóngbēngshìsāntiān,jiāqìng便biànxiàlìngdǎishēn,cháchāo zuòwéishǐshàngtān,shēnzhǎngquánsānshíduōniánliǎncáiduō11亿liǎngbáiyín,qīngzhèngdāngshíniánshōuguòqiānduōwànliàngbáiyín shēnnénggòutāndàoshùjīngréndeqiáncái,qiánlónghuángsānshíduōniándechǒngxìngshìfènkāide 

qiánlónghuángshìqīngcháoyǒumíngdexiánjun1,kāng yōngzhèngbìngzàolepiàn shèngshìtiānxià  xiánmíngdejun1zhǔyòuwéinéngróngrěnshēnzhèyàngdetānzàishēnbiānsānshíduōniánne,nándàojǐnshìyīnwéishēnshànzhǎngliūpāi?

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

menhěnduōrénduìshēndelejiěduōyuányǐngshìxiǎoshuō,éryǐngshìxiǎoshuōzàoderéndàiyǒuhěnqiángderéncǎi,zàimiáoshùhuàirénshíhuìyǎngàizhèrénsuǒyǒudeyōudiǎn,shēnjiùshìzhèmebēirén 

zàimenyìnxiàngshēntānzāngwǎng,cǎojièrénmìng,duìqiánlónghuángbǎibānliūpāi shǐshàngzhēnshídeshēnjǐnhuìāfèngchéng,háishìwénquáncái 

zài píngdìngkuòěrshígōngchénzàn zhōngqiánlónghuángzhǐchūshēngànshìsuǒ cōngmíngfán,jīngtōngmǎn hàn méng cángzhǒngyán,shìduōderéncái qiánlóngniánjiān,qīngcháo西cángkāishǐjiànjiāo,érdāngshíchùqīng cángwàijiāoshìdeguānyuánzhèngshìshēn shēndāngshízhèngshìfānyuàndezuìgāoguānyuán(jiùshìxiànzàidewàijiāozhǎng) shēndewàijiāoshǒuduànliányīngguó访fǎnghuá使shǐzhěěrtànwéiguānzhǐ 

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

shēnbànshìhěnshòuqiánlóngài qiánlóngzàihòuhǎogōng,chēngshì shíquánlǎorén  wéilezhǎnxiànshèngshìfánhuádejǐngxiàng,gòngbànliǎng qiānsǒuyàn  jiùshìzàishēngchénzhī,tiānxiàpǐngāoshàngdelǎozhěhuánggōnggòngtóngqìngzhù bàn qiānsǒuyàn zhèngzhìlóngdōng,tiānhánlěng  qiānsǒuyàn lǎozhěmenzàihánlěngdetiānxiàchīfàn,háiméiduōshí,fàn便biàndōuliángle,hěnshìsǎoxìng èr qiānsǒuyàn shìyóushēnzhǔbàn,gěiměizhuōbǎishàngpénhuǒguō,càiliángshízhìcàihuǒguōzhōngshuànshuàn便biànshíyòng,shènshìfāng便biàn,zhěngchǎngyànhuìlǎozhěmendōumiàndàiyuè shēnchóubànde qiānsǒuyàn shènqiánlónghuángzànshǎng 

shēntǎohǎoqiánlónghuángyòngchùxīnláixíngróngdōuwéiguò shēngēnsuíqiánlóngsānshíduōnián,zhíqiánlóngdekāixīnwéirèn ,qiánlóngàifēizàizhōngshuǎ西yánggǒu,西yánggǒushòujīngfèi zhànzàipángbiāndeshēn,wéiyǐnqiánlónggāoxìng,便biàn,xuégǒujiào,西yánggǒujiànzhuàng,jiào,qiánlóngàifēixiào 

<rb>还</rb><rt>hái</rt><rb>原</rb><rt>yuán</rt><rb>历</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>珅</rb><rt>shēn</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>巨</rb><rt>jù</rt><rb>贪</rb><rt>tān</rt><rb>却</rb><rt>què</rt><rb>也</rb><rt>yě</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>实</rb><rt>shí</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt>!

qiánlónghǎoxiěshī,shēn便biànxuéshī,jǐntǎoqiánlónghuānxīn,zàiqīngcháoshītánzhōngxiǎoyǒumíng 

sānshísuìqiángēnduìrén,sānshísuìhòuzuòduìshì shēnshìduìzhèliǎnghuàzuìhǎodequánshì,èrshísuì便biàngēnsuíqiánlóng,zuòshìjīngjīng,chùchùwéiqiánlóngzhexiǎng,dàoqiánlóngchǒngsānshíduōnián,fēngguāngshēng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

标签 : 
相关中国历史人物文章推荐
还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!

嘉庆四年,太上皇乾隆崩逝第三天,嘉庆帝便下令逮捕和珅,查抄和府。作为史上第一贪,和珅...【阅读】

还原历史上真实的和珅 是巨贪却也真才实学!
揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

中国的盛唐两宋时期,政治、经济和文化都很发达,而青楼妓院业经过多年的发展,也达到了一...【阅读】

揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞
毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!

毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!...【阅读】

毛泽东晚年对军队动向深感震惊 赶紧求救他!
少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇

少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇...【阅读】

少女时代的宋美龄私信公开 与闺蜜讨论性事遭遇

历史之家最新更新