历史之家--历史资料最全的历史吧
元朝皇帝春秋战国皇帝明朝皇帝三国皇帝南北朝皇帝唐朝皇帝秦朝皇帝夏朝皇帝清朝皇帝
历史之家 > 历史人物 > 中国历史人物 > 揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

时间 : 2017-11-14 14:35
来源 : 历史之家

文章简介: 中国的盛唐两宋时期,政治、经济和文化都很发达,而青楼妓院业经过多年的发展,也达到了一个相当鼎盛的水平。这样就使上至王公大臣,下至文人士子纵情声色,寻欢作乐。尤其是

zhōngguódeshèngtángliǎngsòngshí,zhèngzhì jīngwénhuàdōuhěn,érqīnglóuyuànjīngguòduōniándezhǎn,dàolexiàngdāngdǐngshèngdeshuǐpíng zhèyàngjiù使shǐshàngzhìwánggōngchén,xiàzhìwénrénshìzòngqíngshēng,xúnhuānzuò 

yóushìxiēchūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn,bàidǎozàishíliúqúnxià,chénzuìwēnróuzhīxiāng érxiēzàiguānchǎngzhìdeshīrén,便biànxiǎngzàiqíngchǎngshàngxúnzhǎodàoxīnlíngdewèijiè 

chūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn

duìjiǔdāng,rénshēng?shì,shíháng,zòngqíngshēng,便biànchénglemendeshēnghuó suǒwèi shíniánjiàoyángzhōumèng,yíngqīnglóubáoxìngmíng ,zhèngshìzhèzhǒngzòngqíngshēngshēnghuódezhēnshíshēngdòngdexiězhào yīn,xiēliúliánqīnglóuyuàn,wánwándàozhìdeshīrén便biànyīngyùnérshēng báisuīránshīmíngmǎntiānxià,rénchēng shīxiān ,dànshìshēngquèzhì,zuòletiāndehànlíngòngfèng,jiùxiàlegǎng 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

cóng,zhèwèishīrénlàngtiān,chùpiāo báizàitángwéntánshìxiěshīgāoshǒu,gèngshìyānhuāliǔxiàngdepiáogāoshǒu zòngguān quántángshī ,báixiěxiééryóudeshīwénduō jìnguǎnmiáoxiěshífènchìluǒ,dànshìshíxiééryóushìbèishèhuìsuǒjiēshòude,huì 

 jiāngshàngyín : lánzhīshātángzhōu,xiāojīnguǎnzuòliǎngtóu měijiǔzūnzhōngzhìqiān,zǎisuírènliú  zài xiāngyáng : qiānjīnjun4huànxiǎoqiè,xiàozuòdiāoānluòméi  yòu dàibiéqíngrén : táohuānòngshuǐ,dàngyáochūnguāng,yuèxiǎoyányàn,qīngwénzhāng  

hái zhǎngxiàng : jìnhuāhányān,yuèmíngchóumián zhàochūtíngfènghuángzhù,shǔqínzòuyuānyāngxián yǒurénchuán,yuànsuíchūnfēngyànrán,jun1tiáotiáoqīngtiān héng,jīnchéngliúlèiquán xìnqièchángduàn,guīláikànmíngjìngqián měirénzàishíhuāmǎntáng,měirénhòukōngchuáng chuángzhōngxiùbèijuànqǐn,zhìjīnsānzǎiyóuwénxiāng xiāngjìngmiè,rénjìnglái xiànghuángluò,báidiǎnqīngtái  

zhìbáide dàimàoyànzhōng怀huáizuì,róngzhàngnàijun1   cháogònglánggānzhīshí,宿xiǔyuānyāngzhījǐnqīn   qiūcǎoqiūdiéfēi,xiàngchóuluòhuī yóuxiàngjiàn,mièzhújiěluó děngzhìqíngdeshī,zhīhuìéryánchuán!

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báijīngchángwàichūxiééryóu

tángcháoxuézhěwèihàozài hànlín jiùshuōbái jiānxiézhāoyáng jīnlíngzhī,lèixièkāng,shìhàowéidōngshān jun4měiqiè,suǒshìèrqiānshíjiāoyíng,yǐnshùdòu,zuìdānshāqīnghǎi  

zhèjiùshìshuō,báijīngchángwàichūxiééryóu,érqiěsuǒxiédedōushìměiyàndedānghóngmíng zuìdiǎnxíngdejiùshì dōngshānyín zhōngdemíng: xiédōngshān,chàngránbēixièān jīncháohuāyuè,fénhuāngcǎohán  báiběnláixiàngjìngzhòngxièān 

zhèwèidōngjìnféishuǐzhīzhànzhànchéngmíngdexièān,céngshìbáideǒuxiàng,báicéngxiěguò dànyòngdōngshānxièānshí,wéijun1tánxiàojìngshā zhèyàngdeqiānmíngbāojiǎng 

ránér,dāngzhēndeláidàodōngshānláidiàoxiègōngdeshíhòu,quèdàilepiāoliàngláipān,jǐnchū,érqiěliáodàolediǎn xièānruòshìxiàyǒuzhī,zhīdàoyǒugǎnxiǎng?

yóushēnbiānchángyǒumínggēnsuízuǒyòu,bái便biànfànglàngxínghái,néng,jìngliǎngwánle shuāngfēi de bìngjiāngdāngshídeqíngjǐngmiáoxiěhānchànglín 

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báifànglàngxíngháiliǎngwánle shuāngfēi de

zài sòngzhíliángxiéèrhuì,yǒuzèng shīzhōngxiědào: xiédōngshān,chūnguāngbàndàocuī yáokànruòtáo,shuāngjìngzhōngkāi  érzài qiūlièmèngzhūguīzhìjiǔdāndōnglóuguān shīzhōngmiáoxiěgèngwéixiāngyàn: chūliǎngměirén,piāoyáoruòyúnxiān liúhuānzhī,qīngxiǎofāngláixuán  

báikuìshìbái,shīxiānjìngshìshīxiān,zuǒyōngyòubào,shuāngfēi,fēngliú,lìngrénshé zòngguānjīnshītán,kǒngrénnéngchūyòu 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

标签 : 
相关中国历史人物文章推荐

历史之家最新更新